esrr            EC          esrp          srrs 3    

S številnimi sestanki, delavnicami in srečanji posameznih skupin smo v pripravo SLR vključili širok krog prebivalcev Mežiške doline. Organizirani so bili delovni sestanki z zainteresiranimi lokalnimi akterji na katerih se je pripravljala SWOT analiza, oblikovale so se razvojne potrebe in možnosti območja LAS, določali glavni cilji, tematska področja ukrepanja, ukrepi ter finančna razporeditev sredstev med tematska področja

 

FOTO GALERIJE

Priprava SLR
Ustanovna skupščina
Potrjevanje strategije

 

GRADIVA

CLLD 2014 - 2020, gradivo za informativna srečanja, februar 2016
DELAVNICA CLLD-SLR_NVO, Ravne, 18.6.2015, NVO
Delavnica NVO, 24.9.2015
LAS MD- pogodbeno partnerstvo, priprava SLR, 30.6.20105
Predlog - Cilji in Ukrepi v SLR, razrez sredstev, oktorber 2015
Predlog za obravnavo_tabele iz SLR, oktober 2015
Predstavitev CLLD maj 2015, priprava SLR LAS MD
Predstavitev_analize območja LAS MD
Priprava SLR, Cilji in ukrepi SLR, predlog
Priprava SLR, cilji, ukrepi, skladi

VABILA, OBJAVE

Objave na KTV
VABILO delavnice SLR
VABILO INFO srečanje članov LAS MD, Ravne, 16.9.2015
VABILO INFO srečanje potencialnih partnerjev, Ravne, 30.6.2015

 

PREDSTAVITVE, DELAVNICE, SREČANJA za vključevanje skupnosti v pripravo
SLR Mežiške doline
23.2.2015 Prevalje Predstavitev programa CLLD, potek priprave SLR in povabilo k sodelovanju pri pripravi SLR – širša javnost, 77 udeležencev
23.2.2015 Črna Predstavitev programa CLLD, predstavitev poteka priprave SLR in povabilo k sodelovanju pri pripravi SLR – širša javnost, 28 udeležencev
24.2.2015 Prevalje Predstavitev programa CLLD, predstavitev poteka priprave SLR in povabilo k sodelovanju pri pripravi SLR – širša javnost, 47 udeležencev
6.5.2015 Ravne Delovna skupina za pripravo SLR – predstavitev CLLD, možnosti črpanja sredstev iz dveh skladov in tematska področja ukrepanja po vsebini
21.5.2015 Ravne Delavnica za pripravo SLR – predstavitev CLLD, poglavja SLR, tematska področja ukrepanja, predstavitev analize stanja, zbiranje projektnih idej
26.5.2015 Prevalje Delavnica za pripravo SLR – predstavitev CLLD, poglavja SLR, tematska področja ukrepanja, predstavitev analize stanja, zbiranje projektnih idej
28.5.2015 Mežica Delavnica za pripravo SLR – predstavitev CLLD, poglavja SLR, tematska področja ukrepanja, predstavitev analize stanja, zbiranje in obravnava projektnih idej
1.6.2015 Jamnica Delavnica za pripravo SLR s predstavniki turističnih kmetij na območju LAS – projektne ideje, tematska področja, pregled analize stanja, priprava SWOT, razvojne potrebe in možnosti
2.6.2015 Črna Delavnica za pripravo SLR – predstavitev CLLD, poglavja SLR, tematska področja ukrepanja, predstavitev analize stanja, zbiranje projektnih idej
11.6.2015 Prevalje Delavnica za pripravo SLR (lokalna skupnost, javne institucije, občinski svetniki) – predstavitev analize stanja, obravnava in dopolnjevanje SWOT, potenciali, analiza potreb, pregled projektih idej območja
15.6.2015 Ravne Sestanek delovne skupine za pripravo SLR – analiza potreb, razširjena SWOT analiza + potrebe, izzivi in možni ukrepi. Oblikovanje možnih ciljev po področjih ukrepanja.
18.6.2015 Ravne Delavnica za pripravo SLR - predstavitev analize stanja, obravnava in dopolnjevanje SWOT, potenciali, analiza potreb, pregled projektih idej območja (predstavniki NVO)
30.6.2015 Ravne Srečanje potencialnih partnerjev LAS, delavnica za pripravo SLR - predstavitev analize stanja, obravnava in dopolnjevanje SWOT, potenciali, analiza potreb, pregled projektih idej območja (potencialni člani LAS s celotnega območja, trije sektorji)
23.7.2015 Prevalje Delavnica za pripravo SLR - predstavitev analize stanja, SWOT, potenciali, analiza potreb, pregled projektih idej območja, projekt sodelovanja proizvajalcev aronije na Koroškem (kmetje in ostali pridelovalci jagodičevja)
5.8.2015 Ravne Sestanek delovne skupine za pripravo SLR – oblikovanje splošnih in specifičnih ciljev po področjih ukrepanja, ukrepi za uresničevanje ciljev
27.8.2015 Dravograd Sestanek s predstavniki RRA Koroška – pregled ciljev in ukrepov RRP za Koroško – skladnost ciljev in ukrepov SLR in RRP, pregled možnih regijsko podprtih projektov
9.9.2015 Mežica Sestanek s predstavniki lokalne skupnosti in nekaterih NVO – pregled vsebine SLR, obravnava ciljev in ukrepov ter finančna razporeditev sredstev med področji ukrepanja
14.9.2015 Prevalje Sestanek s predstavniki lokalne skupnosti in nekaterih NVO – pregled vsebine SLR, obravnava ciljev in ukrepov ter finančna razporeditev sredstev med področji ukrepanja
15.9.2015 Črna Sestanek s predstavniki lokalne skupnosti – pregled vsebine SLR, obravnava ciljev in ukrepov ter finančna razporeditev sredstev med področji ukrepanja
16.9.2015 Ravne 2. informativno srečanje potencialnih partnerjev LAS - delavnica za pripravo SLR – tematska področja, splošni in specifični cilji, ukrepi za uresničevanje ciljev, sredstva (člani LAS s celotnega območja, vsi trije sektorji)
24.9.2015 Ravne Delavnica za pripravo SLR – pregled razporejenih projektnih idej, tematska področja, splošni in specifični cilji, ukrepi za uresničevanje ciljev, dodeljevanje sredstev po ukrepih (predstavniki NVO z območja LAS)
1.10.2015 Mežica

Sestanek z župani občin – pregled osnutka SLR, cilji in ukrepi, dodeljevanje sredstev

(vabilo)

9.10.2015 Ravne Ustanovna skupščina - predstavitev osnutka SLR članom LAS
19.10.2015 Ravne Sestanek z župani štirih občin – pregled osnutka SLR, cilji in ukrepi, dodeljevanje finančnih sredstev (vabilo)
20.10.2015 Ravne Delovni sestanek UO LAS – predstavniki vseh treh sektorjev, pregled SLR – cilji, ukrepi, razdelitev sredstev – predlogi sprememb, usklajevanje

 Kronologija objav:

8.5.2015 Javni poziv za članstvo v LAS
12.5.2015 Povabilo k predložitvi projektnih idej
15.5.2015 Vabilo na delavnice za pripravo SLR v obdobju 15.5. – 2.6.
15.06.2015 Vabilo na posvet o CLLD
17.6.2015 Objava potrjene Uredbe CLLD
30.6.2015 I. INFO srečanje potencialnih članov LAS, delavnica za pripravo SLR
16.9.2015 II. INFO srečanje članov LAS, delavnica za pripravo SLR
5.10.2015 Vabilo na ustanovno skupščino LAS
9.10.2015 Novica o ustanovitvi pogodbenega partnerstva LAS
Objave povabil na delavnice na kabelskih TV po dolini:
  KTV Ravne: 15.5. – 21.-5.2015
  KTV Prevalje: 21.5. – 26.5.2015
  KTV Mežica: 22.5.2 – 28.5.2015
  KTV Črna: 28.5. – 2.6.2015
1.7.2015 Oddaja na Koroškem radiu »Sredina sredica« glede priprave na novo programsko obdobje, CLLD in o poteku delavnic za pripravo SLR

 

Na območju vseh štirih občin smo izvajali delavnice najprej za predstavitev CLLD, in povabilo k sodelovanju pri pripravi SLR ter za zbiranje projektnih predlogov, ki bodo osnova za pripravo strategije. V drugem krogu so bile delavnice namenjene pripravi SWOT analize ter analize potreb in možnosti LAS. V septembru pa smo na delavnicah že delali na načrtovanju ciljev in ukrepov ter v nadaljevanju tudi na razporeditvi sredstev po posameznih ciljih.

Ciljna skupina: posamezniki, podjetja, društva, javni zavodi, kmetje, dopolnilne dejavnosti na kmetiji,